วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเลือกใช้พัดลมในช่วงหน้าร้อน


พัดลม
electrical fan
พัดลม (electrical fan)
มีหลายแบบ หลายขนาด เสือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตาม ความต้องการและสถานที่ เช่น ถ้าไซ้เพียงคนเดียว หรือ'ไม่เกิน 2 คน ควรใช้ พัดลมตั้งโต๊ะ เพราะว่าพัดลมตั้งโต๊ะจะมีราคาตํ่ากว่าพัดลมตั้งพื้นและใช้ไฟฟ้า ตํ่ากว่า ทั้งนี้เพราะขนาดมอเตอร์และกำลังไฟฟ้าตํ่ากว่า แต่พัดลมตั้งพื้นจะให้ ลมแรงมากกว่า  บาร์โหนพัดลมที่มีรีโมทคอนโทรล อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะจะมีไฟฟ้าไหลเข้า ตลอดเวลาเพี่อหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สิ้นเปลีองไฟเวลาเปีดใช้ควร เลือกใช้ความแรงและความเร็วของลมให้พอเหมาะ หากความแรงของลมมากขึ้น จะใช!ฟฟ้ามากขึ้น ควรปีดพัดลมเพื่อให้มอเตอร์ใด้พักและไม่เสี่อมสภาพเร็วเกิน ไป ควรวางพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ช่วยระบายความร้อนของเครื่อง และเนื่องจากพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจากบริเวณรอบๆ ทางด้านหลังของ ใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้านหน้า ดูได้จากหน้าร้อนที่บริเวณรอบพัดลมร้อน คุณ ก็จะได้ลมร้อนเช่นกัน หน้าร้อนจึงควรเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทน
การดูแลรักษาพัดลมอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยทำให้พัดลมทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการทำงานให้ยาวนานขึ้น ด้วยการหมั่นทำความ สะอาดตามจุดต่างๆ อาทิ ใบพัดและตะแกรงครอบใบพัด อย่าให้ฝ่นผงเกาะจับ อย่าให้แตกหักหรือชำรุด หรือโค้งงอผิดส่วน จะทำให้ลมที่ออกมามีความแรงหรือ ความเร็วลดลง หมั่นทำความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่ง เป็นช่องระบายความร้อนของมอเตอร์ อย่าให้มีคราบนํ้ามัน หรือฝ่นละอองเกาะจับ ตรงนั้น เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง และสินเปลืองไฟฟ้า มากขึ้น

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น